Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy

STANOVY

 
Část 1.
Úvodní ustanovení

Čl. I.
Název, zkratka a sídlo 
 1. Název občanského sdružení zní Chyšský okrašlovací spolek, o.s.
 2. Používaná zkratka sdružení je CHOS.
 3. Sídlem CHOS je: Chyše 328, 364 53 Chyše.
 4. Sdružení se zakládá na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.
 5. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
 6. CHOS je občanským sdružením nepolitického charakteru působící na katastrálním území obce Chyše.

Čl. II.

Cíle spolku
 1. Ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Chyše.
 2. Aktivní péče o krajinu a co nejvyšší intenzita ochrany přírody v praxi. Rozvoj a podpora myšlenky trvale udržitelného rozvoje zejména na katastrálním území obce Chyše.
 3. Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
 4. Ochrana životního prostředí.
 5. Poznávací činnost zaměřená na tuzemská i zahraniční území, vydávání informačních, odborných a propagačních materiálů.
 6. Iniciovat veřejnou i odbornou diskusi o vzhledu (stavu) a budoucnosti kulturního a přírodního prostředí v obci.
 7. Podpora místních tradic a zvyklostí.

Čl. lll.
Prostředky k naplnění cílů
 1. Prostředkem k naplnění cílů činnosti CHOS je zejména organizování dobrovolných okrašlovacích akcí vedoucích k zachování a udržování kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Chyše.
 2. Pořádání kulturních, společenských, sportovních a zábavných akcí pro občany v obci.
 3. Účast CHOS na správních řízení, jež mohou mít dopad na katastrální území obce Chyše.
 4. Propagační, vzdělávací a konzultační činnosti a svépomocné a podpůrné iniciativy.
 5. Komunikace, konzultace a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, ochrany přírody a památkové péče, jakožto také se všemi jednotlivci, organizacemi, soukromými i veřejnými institucemi, jejichž cíle jsou shodné nebo blízké cílům sdružení.
 6. Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v zahraničí.
 7. Organizování výstav, sbírek, přednášek či vycházek a exkurzí pro veřejnost.
 8. Ekologická a kulturní výchova, zpracování a realizace projektů týkajících se cílů CHOS.

Část 2.
Členství v CHOS, práva a povinnosti členů

Čl. IV.
Vznik členství v CHOS
 1. Členství ve spolku je dobrovolné; ucházet se může každá fyzická osoba nad 18 let, která je občanem ČR. Členství může být uděleno i cizím státním příslušníkům.
 2. O členství se žádá písemnou přihláškou.
 3. Členství v CHOS vzniká přijetím nového člena představenstvem CHOS a zaplacením členského příspěvku.

Čl. V.
Zánik členství v CHOS
 1. Členství v CHOS zaniká v těchto případech:
a)      úmrtím člena,
b)      písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z CHOS,
c)      nezaplacením ročního členského příspěvku a to ani po písemné upomínce,
d)      vyloučením člena představenstvem CHOS podle čl. V., odstavce 2,
e)      zrušením spolku.
 
 1. Člen může být nadpoloviční většinou všech členů představenstva CHOS vyloučen ze sdružení, pokud došlo k :
a)      odsouzení člena za úmyslně spáchaný trestný čin a to po nabytí právní moci rozsudku,
b)      závažnému porušení stanov CHOS či programových zásad CHOS,
c)      poškozením dobrého jména sdružení na veřejnosti.
 
 1. Pokud je člen vyloučen představenstvem CHOS, může se do měsíce proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolacím orgánem je valná hromada CHOS. Ta rozhoduje podle čl. V. odstavce 4.
 2. O vyloučení či odvolání člena rozhoduje valná hromada CHOS nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. Vyloučení člena nabývá platnosti dnem rozhodnutí příslušného orgánu.

Čl. VI.
Členství v jiných organizacích
 1. Členství v CHOS se nevylučuje s členstvím v jiných občanských sdruženích, které výrazným způsobem neodporují zásadám a programu CHOS.

 Čl. VII.
Práva a povinnosti členů
 1. Každý člen CHOS má stejná práva a povinnosti.
 2. Každý člen má tato základní práva:
a)      právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a tím se tak podílet na řízení sdružení,
b)      právo na informace o činnosti CHOS a účast na všech jím pořádaných akcích,
c)      právo spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji CHOS,
d)      právo volit a být volen do všech orgánů a funkcí CHOS,
e)      právo svobodné kritiky.
 
 1. Každý člen se zavazuje k plnění těchto povinností:
a)      dodržovat stanovy CHOS a respektovat usnesení orgánů CHOS,
b)      bez odkladu informovat představenstvo o všech skutečnostech důležitých pro činnost sdružení,
c)      řídit se programem CHOS a podílet se na jeho realizaci dle svých možností,
d)      řádně vykonávat svěřené funkce,
e)      pravidelně platit členské příspěvky,
f)        chránit majetek CHOS,
g)      chránit dobré jméno CHOS a jeho členů a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení cílů sdružení.

Čl. VIII.
Členské příspěvky
 1. Roční členský příspěvek na běžný rok se platí vždy do 30. května, nestanoví-li představenstvo CHOS jinak.
 2. Výši minimálního ročního členského příspěvku určuje valná hromada CHOS.
 3. Za vedení evidence členských příspěvků zodpovídá pokladník CHOS.

Čl. IX.

Zánik sdružení
1.      Sdružení zaniká:
a)      dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím valné hromady,
b)      rozhodnutím ministerstva vnitra.
2.      Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, valná hromada rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání.
 

Část 3.
Hospodaření spolkuČl. X.
Zásady hospodaření
 1. Sdružení je neziskovou organizací, která svoji činnost rozvíjí na základě dobrovolné aktivity svých členů. 
 2.  Výkon veškerých funkcí ve sdružení je dobrovolný; za tuto činnost nepřísluší funkcionářům odměna.
 3. Příjmy CHOS jsou :
a)      z členských příspěvků,
b)      z dobrovolných darů svých členů a sympatizantů,
c)      ze sponzorských darů a veřejných sbírek,
d)      z dotací a příspěvků veřejnoprávních a státních organizací ( např. granty),
e)      výnosy z jiných finančních zdrojů.
  
 1. Výdaje CHOS jsou :
a)      náklady spojené s plněním programových cílů CHOS,
b)      náklady spojené s organizační a publikační činností,
c)      jiné výdaje podle platných předpisů.
 
 1. O použití prostředků sdružení rozhoduje představenstvo sdružení.
 2. CHOS vede daňovou evidenci příjmů a výdajů, popřípadě účetnictví, podle platných předpisů.
 3. Výsledky za každý kalendářní rok jsou součástí výroční zprávy a jsou schvalovány valnou hromadou.

Čl. XI.

Výroční zpráva
 1. Výroční zpráva je každoročně vypracována předsedou spolku nebo osobou, kterou předseda tímto úkolem pověří a to k datu 15. ledna (vždy zpětně za předchozí rok), pokud představenstvo nestanoví jinak.
2.      Výroční zpráva je zasílána členům valné hromady, představenstvu, kontrolorovi a sponzorům sdružení.
 

Část 4.
Struktura organizace
 

Čl. XII.
Valná hromada CHOS
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem CHOS a tvoří ji všichni členové.
 2. Valná hromada se schází jednou ročně.
 3. Datum konání valné hromady určí představenstvo minimálně měsíc před jejím konáním. Do tohoto termínu musí být všichni členové CHOS o konání valné hromady informováni.
 4. Ve výjimečných případech, nebo na základě žádosti 1/3 členů CHOS, může být představenstvem svolána mimořádná valná hromada.
 5. Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů CHOS. V případě, že není valná hromada usnášení schopná je představenstvem svolána náhradní valná hromada dle čl. XII. odstavce 6.
 6. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo CHOS. Náhradní valná hromada se může konat i v den svolané řádné valné hromady, která ztratila usnášení schopnost. K usnášení schopnosti mimořádné valné hromady není potřebná účast nadpoloviční většiny všech členů CHOS.
 7. Valná hromada:
a)      volí a dovolává členy představenstva CHOS podle volebního řádu valné hromady,
b)      projednává a schvaluje program a rozpočet CHOS na další rok,
c)      schvaluje stanovy a jejich změny, výroční zprávu a výsledky hospodaření CHOS,
d)      projednává a schvaluje výši ročního členského příspěvku,
e)      plní funkci kontrolního orgánu.

Čl. XIII.

Představenstvo CHOS
 1. Představenstvo je výkonným orgánem CHOS v období mezi valnými hromadami a za svou činnost je odpovědné valné hromadě.
 2. Představenstvo má nejméně tři a nejvíce sedm členů: předsedu, místopředsedu, pokladníka a případně další čtyři členy.
 3. Všichni členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na funkční období 3 roky podle volebního řádu valné hromady, opětovné zvolení je možné.
 4. Představenstvo se schází nejméně čtyřikrát do roka. Způsob jednání a hlasování stanoví jednací řád představenstva.
 5. Představenstvo CHOS :
a)      je statutárním orgánem, jménem sdružení jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. připravuje podklady pro jednání valné hromady a zajišťuje výkon jejího usnesení,
b)      jmenuje v případě uprázdněné funkce volené valnou hromadou náhradního člena představenstva do doby další valné hromady,
c)      provádí mezi valnými hromadami výklad stanov CHOS.
 1. Členství v představenstvu CHOS zaniká:
a)      uplynutím funkčního období,
b)      odstoupením člena,
c)      zánikem členství ve sdružení, včetně vyloučení podle čl.V. odstavec 2.,
d)      úmrtím.
 
 1. Předseda CHOS :
a)      je volen valnou hromadou,
b)      svolává a řídí jednání představenstva CHOS,
c)      rozhoduje o běžných záležitostech CHOS, pokud není rozhodování vyhrazeno představenstvu nebo valné hromadě,
d)      má na starosti organizační a technické fungování CHOS,
e)      vede seznam členů sdružení,
f)        v době mezi schůzemi představenstva je oprávněn učinit neodkladné rozhodnutí, k němuž by bylo jinak oprávněno představenstvo. Rozhodnutí musí být dodatečně schváleno na nejbližší schůzi představenstva, jinak pozbývá platnosti.
 
 1. Místopředseda CHOS :
a)      je volen valnou hromadou,
b)      vykonává povinnosti předsedy v době jeho nepřítomnosti. Zároveň může vykonávat povinnosti předsedy, pokud jej předseda tímto pověří.
 
 1. Pokladník CHOS :
a)      je volen valnou hromadou,
b)      má na starosti správu financí CHOS.

Čl. XIV.
Kontrolní orgán
 1. Valná hromada CHOS jmenuje kontrolora, který má právo kontrolovat činnost a hospodaření CHOS. Svou zprávu kontrolor předkládá valné hromadě, která ji projednává. Případná pochybení musí být do valné hromady stanoveného termínu napravena.
 2. Funkce kontrolora je neslučitelná s funkcí člena představenstva nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce sdružení.
 3. Kontrolní činnost se zaměřuje zejména na tyto oblasti:
a)      dodržování programu a stanov CHOS,
b)      sledování činnosti a hospodaření CHOS,
c)      plnění usnesení orgánů CHOS.
 1. V rámci své působnosti je kontrolor oprávněn:
a)      nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení,
b)      svolat mimořádné jednání představenstva či valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy sdružení,
c)      má právo účastnit se jednání představenstva a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

Čl. XV.
Přechodná a závěrečná ustanovení
 1. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.
 2. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli sdružení a podporují je.
 3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní i jiné orgány s peticemi.
 4. Sdružení vzniká dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.
 5. Tyto stanovy se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž dva budou přiloženy k návrhu na registraci sdružení, a jeden bude založen v dokumentech sdružení.
 
V Chyších dne 22. dubna 2007
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář